Αντικείμενο Πράξης

Η Πράξη «Αναβάθμιση λειτουργιών της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και των Επιμελητηρίων της χώρας για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος», προβλέπει την υλοποίηση μίας σειράς δράσεων ενίσχυσης του ρόλου και του έργου της ΚΕΕ, με βασικό γνώμονα την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών σε θέματα που αφορούν την αδειοδότηση επιχειρήσεων και την μείωση του διοικητικού φόρτου, τόσο για τις ίδιες τις επιχειρήσεις, αλλά και για τα Επιμελητήρια και τις λοιπές εμπλεκόμενες δημόσιες υπηρεσίες, δημιουργώντας έτσι ένα περιβάλλον φιλικό για την επιχειρηματικότητα, τις εγχώριες και ξένες επενδύσεις.

Η Πράξη  έρχεται να υποστηρίξει, ενισχύσει και διευκολύνει στις παρακάτω θεματικές ενότητες που αφορούν στην έκδοση άδειας / γνωστοποίησης λειτουργίας ή/και εγκατάστασης, σύμφωνα με τον ν.4442/2016:

 • Η παροχή ενημέρωσης και πληροφόρησης στις επιχειρήσεις σε θέματα που αφορούν τη διεκπεραίωση των διοικητικών τους υποθέσεων
 • Η παραλαβή αιτήσεων από τις επιχειρήσεις για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους από τις Δημόσιες Υπηρεσίες
 • Ο έλεγχος της πληρότητας των αιτήσεων των επιχειρήσεων και αναζήτηση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών υπηρεσιακά
 • Η διαβίβαση των φακέλων των υποθέσεων των επιχειρήσεων στην αρμόδια για την διεκπεραίωσή τους υπηρεσία (όταν αυτό είναι θεσμικά και νομικά εφικτό)

Στόχος του έργου είναι:

 • Η δημιουργία ενός νέου θεσμικού και διοικητικού πλαισίου, το οποίο θα ευνοεί τις ελληνικές επιχειρήσεις και την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα μας
 • Η δημιουργία ενός φιλικού προς την επιχειρηματικότητα περιβάλλοντος με όσο το δυνατόν λιγότερα εμπόδια, γραφειοκρατικές και διοικητικές επιβαρύνσεις για τους υφιστάμενους και δυνητικούς επιχειρηματίες
 • Η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και των 59 Επιμελητηρίων – μελών της προς τις ελληνικές επιχειρήσεις
 • Η λειτουργική και θεσμική αναβάθμιση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και των Επιμελητηρίων – μελών της στο πεδίο της αρμοδιότητάς τους, ήτοι η υποστήριξη της επιχειρηματικότητας.

 

Με βάση τα παραπάνω, είναι σαφές ότι η προτεινόμενη Πράξη, είναι σε άμεση συνάφεια με την επικείμενη λειτουργία των Κ.Υ.ΕΠΙΧ. καθώς έρχεται να υποστηρίξει το έργο τους και τη λειτουργία τους  προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης της ποιότητας των υπηρεσιών τους προς τις επιχειρήσεις και της απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών με άμεση θετική επίδραση στην επιχειρηματικότητα της χώρας μας, προτυποποιώντας το σύνολο των διοικητικών διαδικασιών αδειοδότησης. Η προτεινόμενη Πράξη επίσης, αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στην περεταίρω ανάδειξη και ενίσχυση του ρόλου των Κ.Υ.ΕΠΙΧ. ως φορείς στήριξης της επιχειρηματικότητας και των ίδιων των επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τις διοικητικές τους υποθέσεις.

Συνοπτικά, η Πράξη προβλέπει:

 1. Ενέργειες συντονισμού, διαχείρισης, παρακολούθησης της Πράξης (μέσω Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Υποστήριξης για την Υλοποίησης της Πράξης & εξωτερικής Αξιολόγησης της Πράξης).
 2. Ενέργειες δημοσιότητας της Πράξης.
 3. Δημιουργία Κεντρικής Δομής Οργάνωσης & Υποστήριξης των Κ.Υ.ΕΠΙΧ., η οποία θα αναλάβει την συνεχή παρακολούθηση, αξιολόγηση και συνεχή ανατροφοδότηση σχετικά με την αποτελεσματικότητα του έργου των Κ.Υ.ΕΠΙΧ.
 4. Διεξαγωγή πέντε (5) μελετών και επεξεργασία προτάσεων, προς την κατεύθυνση της απλοποίησης των διοικητικών υποθέσεων των επιχειρήσεων με γνώμονα τη δημιουργία ενός φιλικού περιβάλλοντος για τις ελληνικές επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα εν γένει στη χώρα μας, καθώς και σύσταση και τήρηση γεωχωρικών δεδομένων, σχετικών με τη θέση εγκατάστασης των επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ.
 5. Δημιουργία και συνεχής επικαιροποίηση καθ’ όλη τη διάρκεια της Πράξης δεκαπέντε (15) εξειδικευμένων αναλυτικών οδηγών άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας κάθε νομικής μορφής, μεγέθους και αντικειμένου σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και αναφορικά με τις οικονομικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του Νόμου υπ’ αριθμ: 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις».
 6. Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μέσω της οποίας θα επιτρέπεται η υποστήριξη των στελεχών των Κ.Υ.ΕΠΙΧ. και των επιχειρηματιών με στόχο την μεσοπρόθεσμα ηλεκτρονική (“parerless”) διευθέτηση και διαχείριση των αιτημάτων/ζητημάτων των επιχειρήσεων σε πάσης φύσης διεκπεραίωση διοικητικών ζητημάτων σε συνεργασία με τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες.
 7. Ψηφιοποίηση των προαναφερθέντων μελετών/οδηγών & ανάπτυξη ψηφιακού ενημερωτικού – εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο θα προορίζεται για το προσωπικό των Κ.Υ.ΕΠΙΧ. και θα αφορά μία σειρά θεμάτων που άπτονται του ρόλου και των καθηκόντων τους και δημιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης που θα φιλοξενεί και θα διαθέτει το εν λόγω υλικό.
 8. Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης 200 στελεχών των Κ.Υ.ΕΠΙΧ. σε μία σειρά αντικειμένων που άπτονται του ρόλου και των καθηκόντων τους