Διάρθρωση σε Υποέργα

A/A Υποέργο
1 Εξωτερική Αξιολόγηση Πράξης
2 Δημιουργία Κεντρικής Δομής Οργάνωσης ΚΑΙ Υποστήριξης των Κ.Υ.ΕΠΙΧ
3 Διεξαγωγή μελετών και επεξεργασία προτάσεων για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος
4 Εξειδικευμένοι αναλυτικοί οδηγοί άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας κάθε νομικής μορφής και μεγέθους σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο
5 Ηλεκτρονική πλατφόρμα υποστήριξης των στελεχών των Κ.Υ.ΕΠΙΧ. και των επιχειρηματιών
6 Ανάπτυξη ψηφιακού ενημερωτικού- εκπαιδευτικού υλικού & Δημιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης
7 Σχεδιασμός προγράμματος κατάρτισης και Υλοποίηση κατάρτισης 200 στελεχών των Κ.Υ.ΕΠΙΧ
8 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υποστήριξης για την Υλοποίηση της Πράξης