Ωφελούμενος Πληθυσμός

Η ΚΕΕ αποτελεί τον πλέον αρμόδιο και κατάλληλο δικαιούχο της πράξης για να υπάρξει μεγιστοποίηση αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου, καθώς σε συνδυασμό με το σύνολο των Επιμελητηρίων, αποτελούν τους γνήσιους εκφραστές της επιχειρηματικής κοινότητας, μέσω της ανάληψης νέων πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας, τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος,

τη μείωση των στρεβλώσεων αφενός λόγω οικονομικής κρίσης και αφετέρου λόγω δομικών ζητημάτων που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία στο σύνολο της, συμμετέχοντες ως φορείς υλοποίησης σχεδίων ανάπτυξης και υπηρεσιών στρατηγικής σημασίας.

Ο ωφελούμενος πληθυσμός – ομάδα –στόχος της προτεινόμενης πράξης είναι:

 • Α) Κάθε υφιστάμενος ή εν δυνάμει επιχειρηματίας που αναζητά ουσιαστική και άμεση υποστήριξη από τη Δημόσια Διοίκηση σε ότι αφορά τις διοικητικές υποθέσεις της υφιστάμενης ή υπό σύσταση επιχείρησής του.
 • Β) Το προσωπικό των υπό σύσταση Κέντρων Υποστήριξης Επιχειρήσεων (Κ.Υ.ΕΠΙΧ.), τα οποία πρόκειται να συσταθούν και να λειτουργήσουν στην έδρα ή σε παραρτήματα κάθε Επιμελητηρίου – μέλους της ΚΕΕ.
 • Γ) Στο επιχειρηματικό και οικονομικό οικοσύστημα στο σύνολο του

Ως εκ τούτου τα αναμενόμενα οφέλη της Πράξης που αφορούν στην πρώτη κατηγορία ωφελουμένων είναι:

 • μείωση των γραφειοκρατικών εμποδίων που αφορούν στην αδειοδότηση και την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας
 • εξοικονόμηση χρόνου μέσω της πρόσβασης σε πραγματικές υπηρεσίες Μίας Στάσης και Σημεία Μίας Επαφής (Κ.Υ.ΕΠΙΧ.)
 • εξοικονόμηση πόρων δεδομένου ότι δεν θα είναι αναγκασμένοι να καταφεύγουν σε ιδιώτες για την υποστήριξή τους στην αδειοδότηση της επιχείρησής τους
 • πρόσβαση σε κεντρικά διαθέσιμη και έγκυρη πληροφόρηση σχετικά με τις διοικητικές τους υποθέσεις
 • δωρεάν πρόσβαση σε εξειδικευμένα και κατάλληλα προετοιμασμένα στελέχη των Κ.Υ.ΕΠΙΧ. για την διεκπεραίωση μίας σειράς διοικητικών υποθέσεων

Τα αναμενόμενα οφέλη της Πράξης για την δεύτερη κατηγορία ωφελουμένων είναι:

 • Κατάλληλη προετοιμασία και εκπαίδευση προκειμένου να ασκήσουν τα καθήκοντά τους στο πλαίσιο λειτουργίας των Κ.Υ.ΕΠΙΧ.
 • Συνεχής υποστήριξή τους και διάγνωση αναγκών υποστήριξης ή/και εκπαίδευσης καθ’ όλη τη διάρκεια της Πράξης
 • Συνεχής υποστήριξή τους από στελέχη εγνωσμένης εμπειρίας σε μία σειρά διοικητικών θεμάτων που άπτονται της άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας κάθε τύπου και είδους και σχετίζονται με την αδειοδότηση (μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που προβλέπεται στο Υποέργο 5).

 

Όσον αφορά στα αναμενόμενα οφέλη της Πράξης στο επιχειρηματικό και οικονομικό οικοσύστημα στο σύνολο του, αυτά συνοψίζονται ως εξής:

 • Προτυποποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και συνεχής υποστήριξη μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας
 • Ελαχιστοποίηση των διοικητικών εμποδίων που αφορούν στην έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας,
 • Αύξηση της επιχειρηματικότητας (νεανική, καινοτόμος, υφιστάμενη),
 • Αύξηση της επιχειρηματικότητας σε τομείς έντονης εξωστρέφειας,
 • Βελτίωση του δείκτη Οικονομικού κλίματος σε ετήσια βάση,
 • Βελτίωση του δείκτη Επιχειρηματικών προσδοκιών,
 • Βελτίωση του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης,
 • Βελτίωση των δεικτών Ανταγωνιστικότητας της χώρας.